el Bayburdi ... Abdesti bozan şeyler

A B D E S T İ    B O Z A N    Ş E Y L E R

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 

BÜYÜK  KAZAY’I  HACET  ABDESTİ  BOZAR

     Allah’u teala şöyle buyuruyor :             ٍ… أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ 

 

“...Yahut biriniz kazay-ı hacet yerinden gelmiş...ve su da bulamamışsanız temiz toprağa teyemmüm edin..... ”  MAİDE : 6 – NİSA : 43

 

BEVLETMEK ABDESTİ BOZAR

 

 { … Huzeyfe r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v bir kavmin çöplüğüne vardı ve ayakta bevl etti, sonra su istedi. Ben de ona su götürdüm, kendisi onunla abdest aldı. }

Buhari : 351 - Müslim : 273/73.N

 

MENİ  VE  MEZİ  ABDESTİ  BOZAR

 

{ … Abdullah b.Sa’dul Ensari r.a dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir : Resu-lullah s.a.v den guslü gerektiren şeylerden ve sudan sonra gelen sudan sordum. Resulullah s.a.v : O mezi’dir,her şeyin erkeğinde mezi vardır. Mezi geldiği vakit zekerini ve yumurta torbasını yıkar,namaz abdesti gibi abdest alırsın, buyurdu. }

Ebu Davud : 1.c.211.n

 

{ … Mikdad r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v’e ehline yaklaştığında mezisi gelen kişinin durumunu sordum. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Sizden biri meziyi gördüğünde zekerini yıkasın, namaz abdesti gibi abdest alsın. }

 

Ebu Davud : 207.N - Tirmizi : 115.N - İbni Mace : 505.N -  Beyhaki : 1/115

 

{ … Ali b. Ebi Talib r.a den şöyle dedi : Ben mezisi çok fazla gelen bir adam idim. Resulullah s.a.v’in kızı - eşim olarak - yanımda olduğu için, bu durumu Ona soramaya utandım. Bir adama bunu sormasını emrettim. 0 da bu durumu Resulullah s.a.v’e sordu. Resulullah s.a.v : Meziden abdest gerekir,buyurdu. }

 

Buhari : 381 - Nesei : 152 - Ahmed : 1/125-129 – İbni Huzeyme : 1.C.19.N 

 

{ … Ali b. Ebi Talib r.a şöyle dedi : Ben çok mezisi gelen bir kimse idim ve her mezide yıkanıyordum. Bundan da – adeta - sırtım çatladı. Durumu Resulullah s.a.v’e söyledim. - Yahut Ona söylendi - Resulullah s.a.v : Mezi gördüğün vakit zekerini yıka ve namaz abdesti gibi abdest al. Eğer meni çıkarırsan gusül abdesti al, buyurdu. }

Ebu Davud : 1.C.206.n - Nesei : 194 - Ahmed : 1028

 

HAYIZ VE İSTİHAZE KANI ABDESTİ BOZAR

 

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Fatıma b. Ebi Hubeyş, Nebi s.a.v’e geldi ve şöyle dedi : Ya Resulallah, ben müstehaze olup temiz kalamayan bir kadınım. Namazı terk edeyim mi ? Resulullah s.a.v : Hayır, o ancak bir damar kanıdır, hayız değildir. Sen hayız olduğun günlerde namazdan uzak kal. Sonra guslet ve her namaz için abdest al, buyurdu. }

 

İbni Mace : 1.C.624 - Ebu Davud : 1.C.298 - Nesei : 1.C.363 - Tirmizi : 1.C.125

 

YELLENMEK  ABDESTİ  BOZAR

 

{ … Ebu Hureyre r.a dan Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : “ Herhangi biriniz hades ettiğinde - abdest alıncaya kadar - namazı kabul edilmez.”

Hadramavt’ten bir adam Ebu Hureyre’ye : Hades nedir ? Ya Eba Hureyre,dedi. Ebu Hureyre : Sessiz veya sesli yellenmektir,dedi. }

 

Buhari : 135-Ter : 1.c.288.s - Müslim : 1.c.225/2.n

 

UYKU ABDESTİ BOZMAZ LAKİN BOZULMASINA VESİLE OLUR

 

{ … Ali b. Ebi Talib r.a dan Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Gözler makadın bağıdır. Herkim uyursa abdest alsın. }

 

Ebu Davud : 203.n - İbni Mace : 1.c.477.n – Abmed : 1/111/887 - Darimi : 2.c.728.n

 

{ … Ebu Hureyre r.a dan Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Biriniz uykusundan kalktığı zaman, elini üç kere yıkayana kadar onu abdest suyuna girdirmesin. Çünkü o kimse elinin nerede gecelediğini bilemez. }

 

Buhari :308.s - Müslim : 1.c.278/87.n - Ebu Davud : 1.c.103-105.n - Nesei : 1-161 Tirmizi : 24.n - İbni Mace : 394.N - Tayalisi 170 Dare kutni 1/49 İbni Huzeyme 1/52  

 

    Zikri geçen bu hadisi şerifler,uykunun abdesti bozacağını anlatan hadisi şeriflerdir. Aşağıda zikredilecek olan hadisi şerifler ise,uykunun abdesti bozmadığını anlatan hadisi şeriflerdir.

 

   Müslim, oturarak uyuyanın abdestinin bozulmayacağı babı “ diye açtığı bölümde  şu hadisi zikreder :

 

{ … Katade dedi ki : Enes’ten işittim,şöyle diyordu : Resulullah s.a.v’in ashabı uyurlardı da sonra abdest almadan namaz kılarlardı. }

 

Müslim : 1.c.376/125.n – Tirmizi : 1.c.78.n – Ebu Davud : 1.c.200.n

 

{ … Abdullah ibn Ömer r.a şöyle tahdis etti : Resulullah s.a.v bir gece yatsı namazın-dan alıkonuldu. Bu sebeple namazı o kadar geriye bıraktı ki bizler,mescide uyuduk, sonra uyandık,sonra tekrar uyuduk,yine uyandık. Daha Resulullah s.a.v yanımıza çıktı. Ve şöyle buyurdu : Bu gece yeryüzü ahalisinde sizden başka bu namazı bekleyen hiç kimse yoktur. }

 

Buhari : 2.c.631.s – Müslim : 2.c.639/221.n – Ebu Davud : 1.c.199.n

 

{ …  Enes r.a şöyle dedi : Resulullah  s.a.v’in  ashabı   yatsı  namazını  beklerken - oturdukları yerde - uyurlar bu sebeple başları önlerine düşerdi. Sonra kalkar abdest almadan namaz kılarlardı. }

 

Ebu Davud : 200.n - Müslim : 1.c.376/125.n - Beğavi : 216-el-Mesabih

 

{ … İbni Abbas r.a şöyle demiştir : Teyzem Meymüne’nin yanında - bir gece - yattım. Resulullah s.a.v geceleyin kalkıp su kırbasından su aldı. Onunla hafif bir abdest aldı. - İbni Abbas, Resulullah s.a.v’in abdest alışını - hafifletip azaltarak tarif etti. - İbni Abbas şöyle dedi : Ben de kalktım, Resulullah’ın yaptığı gibi yaptım. Sonra gelip sol tarafına durdum. Resululiah s.a.v beni sağ tarafına çevirdi. Sonra Allah’ın dilediği kadar namaz kıldı. Sonra yattı, horlayıncaya kadar uyudu. Sonra müezzin kendisine geldi. Bunun üzerine namaza kalktı ve abdest almadı. }

Müslim : 2.c.763 / 186.N

 

{ … Ebu Hureyre r.a den Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz. }

Ahmed : 2/251- 438 - İbni Hibban : 2124 - Albani : 3000- S. Cami

 

    Zikri bu hadisin Aişe r.anha dan şahidi de vardır ve sözleri şöyledir : “... Ya Aişe, gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz.”

 

Buhari : 1098-1099 Müslim 738/1 25 Ebu Davud 1341 Nesei 1696

 

AÇIKLAMA : Bu meselede anlaşılması gereken, uykunun abdesti bozmadığı fakat bozulmasına vesile olduğudur. Çünkü yukarda ki zikredilen hadisi şerifleri eğer dikkatlice okur ve bunların arasını cem edersek, bunu açıkca göreceğizdir.

 

     Hatta Allah resulü s.a.v’in son iki hadisine dikkat ederseniz burada da uykunun abdesti bozmayacağı anlaşılmaktadır…….  Çünkü hadisi şerifin birinde Allah resulü s.a.v ; “ Uykudan uyanıp abdest almadan namaz kıldığı “ diğerinde ise ; “... Ya Aişe, benim gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz ” sözlerinin zikredildiği geç-mektedir. Bu da demektir ki ; Allah resulü s.a.v uyuduğunda bile kalbi uyumayıp kendisinden sudur eden bir şeyden haberinin olmasıdır. Diğer bir ifadeyle ; eğer Allah resulü s.a.v uyurken kendisinden abdesti bozacak bir şey sudur edecek olsa, onun bundan haberi olurdu, çünkü onun gözleri uyur kalbi uyumaz.

 

    Meselenin bizlere yönelik boyutunda ise anlaşılması gereken şudur : Hiçbir yere dayanmadan makadını yere yerleştirerek oturan bir kimsenin abdesti bozulmaz. Çünkü bu halde iken insandan abdesti bozacak bir şey sudur etmez… Mes-cidde oturarak uyuduktan sonra kalkıp namazın kılındığını anlatan hadisler buna delalet eder.

 

   Uykunun abdesti bozduğunu anlatan hadislere gelince bu da ; Yatarak uyumanın veya bir yerlere yaslanarak uyumanın abdesti bozacağına delalet etmektedir…. Çünkü insan uyanık olduğu sürece, makadı bir bağ ile bağlanmış gibidir. Ondan bir şey çıkmaz, çıksa bile sahibi onu duyar. Dolayısı ile kişi, makadının üzerine bir yere dayanmadan uyuduğunun dışında uyursa, bu bağ çözülür. Bu sefer ne yaptığının farkında olamaz.

 

ARADA  ENGEL  OLMADAN  ZEKERE  VEYA  FERCE  DOKUNMAK  ABDESTİ  BOZAR

 

    Bilindiği gibi bu meselede  iki uygulama söz konusu olmuştur. Bunlardan biri, zekere dokunmadan dolayı abdestin alınmayacağı hususu, diğeri ise alınacağı hususudur… Zekere dokunmadan dolayı abdestin alınmayacağını anlatan hadisler şunlardır :

 

{ … Kays b. Talk babasından rivayet ederek şöyle dedi : Taik b. Ali Nebi s.a.v’e zekere dokunmayı sordu. Nebi s.a.v : onda abdest almayı – gerekli - görmedi. }

 

Ebu Davud : 1.C.182 - İbni Mace : 2.C.483  - Dare kutni : 1/148-149 - Ahmed : 4/23

 

{ … Kays b. Taik babasından rivayet ederek şöyle dedi : Biz Nebi s.a.v’in yanında oturuyor idik. Bedeviye benzer bir adam geldi ve şöyle dedi : Ya Resulallah, namazda iken bir kimsenin zekerine el sürmesi hakkında görüşün nedir ?. Nebi  s.a.v ona : 0 ancak senden bir et parçasıdır - veya senden bir cüzdür - buyurdu. }

Ebu Davud : 1.c.183 - Nesei : 1.c.165 - Tirmizi : 1.c.85 - Dare kutni : 1/149

 

    Bu hadislerde zikredilen zekere dokunmadan dolayı abdestin alınmayacağı husu-su, islamın bidayetinde olan bir şeydi. Ama zikredeceğimiz bir çok hadisi şerif, bu hükmün neshedildiğini ve daha sonra arada engel olmadan zekere veya ferce dokunmanın abdesti bozacağı hükmünü ortaya koymaktadır.

 

HATTABİ DER Kİ : Ebu Hureyre ve Busre hadisi,zaman bakımından Talk’ın hadisinden sonradır. Çünkü Talk,hicretin ilk yılında Medine’de mescid inşa edilirken Resulullah s.a.v ile görüşmüştü. Ebu Hureyre ve Busre’nin Müslümanlığı kabullenmeleri ve hadisi rivayetleri sonraki tarihlere dayanır.

 

İbni Hibban  ….  Taberani ….  İbnu Arabi ….  ve   ….  el-Hazimi ;  Talk  bin  Ali’nin  “ … Zekere dokunmada abdest yoktur … “ hadisinin mensuh olduğunu söylemiş-lerdir.

 

İmam Şafii … İmam Malik … ve … Ahmed ibn Hanbel ; bu konuda “ yani zekere dokunma hususun da “ abdestin bozulacağı hükmündedirler.

 

İbni Şahin Nasih mensuh : 96.s – Hazimi nasih mensuh : 87-88,s

 

{ … İbni Amr r.a dan.Şöyle dedi : Resulullah s.a.v buyurdular ki : Kim zekere dokunursa abdest alsın. Herhangi bir kadın da fercine dokunursa o da abdest alsın. }

İbni Carud : 19.n – Dare Kutni : 1/147 – Ahmed : 2 / 223

 

{ … Ümmü Habibe r.anha nın rivayeti şöyledir. Resulullah s.a.v’i işittim şöyle buyuruyordu : “ Her kim fercine el sürerse abdest alsın.” . }

 

İbni Mace : 481.n - Beyhaki : 1/130 - Albani : 1 17. İrva

 

{ … Abdullah b. Ebu bekir şöyle dedi : Babam ve Urve, nelerden abdest alıyorlar hususunu müzakere ettiler. Urve bir çok şeyi zikretti, hatta zekere el sürmeden de abdestin gerektiğini söyledi. Babam : Onu işitmemiştim dedi.Urve şöyle devam etti : Bana Mervan, Busre’den rivayet etti. Busre r.a Nebi s.a.v’in : Zekerine el süren kimse abdest alsın,dediğini rivayet etmiştir. Mervan,Busre’ye haberci gönder dedik. 0, Busre’ye muhafiz veya bir adam gönderdi. Haberci bize bu hadis ile geldi. }

 

Ebu Davud : 1.c.181.n - Nesei : 1.c.163.n - Tirmizi : 1.c.82 -  İbni Mace : 1.481- 482

 

{ … Busre binti Safvan r.a dan.Nebi s.a.v şöyle buyurdu : Her kim zekerine dokunursa, abdest almadan namaz kılmasın. }

 

Tirmizi : 1.c.82.n – İbni Mace : 2.c.479.n – Ebu Davud : 1.c.181 – Nesei : 1.163-164  

 

{ … Ebu Hureyre r.a den Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Biriniz elini avret mahalline,arada bir engel olmaksızın değdirirse,o kimseye abdest vacip olur. }

 

Dare Kutni : 1/147 – İbn Hibban : 210 – Hakim : 1/138 – Beyhaki : 1/133 Ahmed : 2/333   El-Albani S.Sahiha : 1235

 

{ … Cabir İbn Abdullah r.a dan,şöyle dedi : Resulullah s.a.v dedi ki : Sizden birisi zekerine dokunursa, ona abdest gerekir. }

                                                                              İbni Mace : 2.c.480.n

 

{ … Ebu Eyyub r.a dan,şöyle dedi : Resulullah s.a.v’i şöyle derken işittim : Kim fercine dokunursa abdest alsın. }

İbni Mace : 2.c.482.n

 

{ … Salim bin Abdullah şöyle anlattı : Bir yolculukta babam Abdullah bin Ömer r.a ile beraberdim. Bir  gün güneş doğduktan sonra abdest alıp namaz kıldığını görünce ona : Böyle bir zamanda namaz kılmazdın ? dedim. O da : Sabah namazı için abdest aldıktan sonra cinsi uzvuma dokunmuştum. Daha sonra yeniden abdest almayı unuttum – ve namaz kıldım – İşte şimdi abdest aldım o namazı tekrar kıldım,dedi. }

Malik Muvatta : 1.c.106.S

 

DEVE  ETİ  YEMEKTEN  DOLAYI  ABDEST  ALMA

 

{ … Bera bin Azib r.a dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir : Peygamber s.a.v’e abdestli iken deve eti yemekten soruldu,Peygamber s.a.v : Ondan dolayı abdest vardır,buyurdu.Deve ağıllarında namaz kılmaktan soruldu.Buyurdular ki : Deve ağıllarında namaz kılmayın,çünkü develer şeytanlardandır. Koyun ağıllarında namaz nasıldır, denildi.Buyurdularki : Koyun ağıllarında namaz kılın,çünkü koyun berekettir. }

Ebu Davud : 1.c.184 – Tirmizi : 1.c.81 – İbni Mace : 2.c.494

 

{ … Cabir b. Semure r.a şöyle demiştir : Bir kimse, Nebi s.a.v’e koyun eti yedikten sonra abdest alayım mı ? diye sordu. Resulullah  s.a.v :

- Hayır dedi. 0 kimse :

- Koyun ağıllarında namaz kılabilir miyim ? dedi. Resulullah :

- Evet dedi. 0 kimse :

- Deve eti yedikten sonra abdest alayım mı ? dedi. Resulullah :

- Evet, deve etiyedikten sonra abdest al, buyurdu. 0 şahıs :

- Develerin istirahat yerinde namaz kılabilir miyim ? dedi. Resulullah :

- Hayır dedi. }

Müslim 360/97 - İbni Mace 495 - Ebu Davud 184 Tirmizi 81 İbni Mace 494 

 

Sıddık Hasan Han şöyle demiştir : Bu meselede insaf ehli olarak hareket ettiği-mizde deve etinin abdesti bozduğunu söyleyebiliriz. Deve etinin abdesti bozmasıyla ilgili hadislerin sıhhatini hadis ehli iyi bilmektedir. Resulullah s.a.v’den bu hadislere muhalif ne bir söz ne de bir amel gelmemiştir……. Bazı kimselerin hadisteki ” abdest al ...“ ifadesini elleri yıkamaya hamletmesi doğru değildir. Bize gereken şey şari’nin sözlerini şer’i hakikatler üzere hamletmektir. Dolayısıyla abdest kelimesinin şer’i manası, tarif edilen uzuvların yine tarif edilen şekilde yıkanmasıdır.

 

Er-Ravdatun nediyye : 1/78

 

ATEŞTE PİŞENLERİ YEDİKTEN SONRA ABDEST ALMA VE BU HÜKMÜN NESHİ

 

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Ateşte pişen şeylerden dolayı abdest alınız. }

                                                                     İbni Mace : 2.c.485.n

 

{ … Aişe r.anha dan.Şöyle dedi : Resulullah s.a.v buyurdu ki : Ateşin değdiği şey-lerden dolayı abdest alınız. }

 İbni Mace : 2.c.486.n

 

{ … Ebu Seleme r.a dan.Ona Ebu Süfyan bin Said bin Muğire şöyle haber verdi : Ebu Süfyan ibnu Habibe r.a nun yanına girdi.Ümmü Habibe ona kavrulmuş un ikram etti. Ebu Süfyan su isteyip ağzını yıkadı.Ümmü Habibe ona : Ey kızkardeşimin oğlu abdest almaz mısın, Resulullah s.a.v ateşte pişen veya ateşin dokunduğu şeyleri yemekten dolayı abdest alın buyurdu, dedi. }

                                                                           Ebu Davud : 1.c.195.n

NESHİ  BİLDİREN  DELİLLER

 

{ … Abdullah ibn Abbas r.a dan,şöyle dedi : Resulullah s.a.v pişmiş koyun küreyi yedi, sonra abdest almadan namaz kıldırdı. }

 

Buhari : 1.c.341.s – Ebu Davud : 1.c.187.n – İbni Mace : 2.c.488.n

 

{ … Cabir b. Abdullah r.a şöyle dedi : Peygamber s.a.v, Ebu Bekir ve Ömer ekmek ve et yediler de abdest almadılar. }

İbni Mace : 2.c.489.n

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !